รวมโค้ดสี มากมาย สำหรับสร้างเว็บไซต์ ตกแต่งเว็บไซต์ แต่งblog

Alice blue #F0F8FF Antique white #FAEBD7 Aqua #00FFFF
Aquamarine #7FFFD4 Azure #F0FFFF Beige #F5F5DC
Bisque #FFE4C4 Black #000000 Blanche dalmond #FFEBCD
Blue #0000FF Blue violet #8A2BE2 Brown #A52A2A
Burlywood #DEB887 Cadet blue #5F9EA0 Chartreuse #7FFF00
Chocolate #D2691E Coral #FF7F50 Cornflower blue #6495ED
Cornsilk #FFF8DC Crimson #DC143C Cyan #00FFFF
Dark blue #00008B Dark cyan #008B8B Dark goldenrod #B8860B
Dark gray #A9A9A9 Dark green #006400 Dark khaki #BDB76B
Dark magenta #8B008B Dark olive green #556B2F Dark orange #FF8C00
Dark orchid #9932CC Dark red #8B0000 Dark salmon #E9967A
Dark seagreen #8DBC8F Dark slate blue #483D8B Dark slate gray #2F4F4F
Dark turquoise #00DED1 Dark violet #9400D3 Deep pink #FF1493
Deep sky blue #00BFFF Dim gray #696969 Dodger blue #1E90FF
Firebrick #B22222 Floral white #FFFAF0 Forest green #228B22
Fuchsia #FF00FF Gainsboro #DCDCDC Ghost white #F8F8FF
Gold #FFD700 Goldenrod #DAA520 Gray #808080
Green #008000 Green yellow #ADFF2F Honeydew #F0FFF0
Hot pink #FF69B4 Indian red #CD5C5C Indigo #4B0082
Ivory #FFFFF0 Khaki #F0E68C Lavender #E6E6FA
Lavender blush #FFF0F5 Lawngreen #7CFC00 Lemon chiffon #FFFACD
Light blue #ADD8E6 Light coral #F08080 Light cyan #E0FFFF
Light goldenrod yellow #FAFAD2 Light green #90EE90 Light grey #D3D3D3
Light pink #FFB6C1 Light salmon #FFA07A Light seagreen #20B2AA
Light sky blue #87CEFA Light slate gray #778899 Light steel blue #B0C4DE
Light yellow #FFFFE0 Lime #00FF00 Lime green #32CD32
Linen #FAF0E6 Magenta #FF00FF Maroon #800000
Medium aquamarine #66CDAA Medium blue #0000CD Medium orchid #BA55D3
Medium purple #9370DB Medium sea green #3CB371 Medium slate blue #7B68EE
Medium spring green #00FA9A Medium turquoise #48D1CC Medium violet red #C71585
Midnight blue #191970 Mint cream #F5FFFA Misty rose #FFE4E1
Moccasin #FFE4B5 Navajo white #FFDEAD Navy #000080
Old lace #FDF5E6 Olive drab #6B8E23 Orange #FFA500
Orange red #FF4500 Orchid #DA70D6 Pale goldenrod #EEE8AA
Pale green #98FB98 Pale turquoise #AFEEEE Pale violet red #DB7093
Papaya whip #FFEFD5 Peach puff #FFDAB9 Peru #CD853F
Pink #FFC8CB Plum #DDA0DD Powder blue #B0E0E6
Purple #800080 Red #FF0000 Rosy brown #BC8F8F
Royal blue #4169E1 Saddle brown #8B4513 Salmon #FA8072
Sandy brown #F4A460 Sea green #2E8B57 Sea shell #FFF5EE
Sienna #A0522D Silver #C0C0C0 Sky blue #87CEEB
Slate blue #6A5ACD Snow #FFFAFA Spring green #00FF7F
Steelblue #4682B4 Tan #D2B48C Teal #008080
Thistle #D8BFD8 Tomato #FF6347 Turquoise #40E0D0
Violet #EE82EE Wheat #F5DEB3 White #FFFFFF
Whitesmoke #F5F5F5 Yellow #FFFF00 Yellow green #9ACD32
#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966 #FF9933 #FF9900
#FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666 #FF6633 #FF6600
#FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366 #FF3333 #FF3300
#FF00FF #FF00CC #FF0099 #FF0066 #FF0033 #FF0000
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966 #CC9933 #CC9900
#CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666 #CC6633 #CC6600
#CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366 #CC3333 #CC3300
#CC00FF #CC00CC #CC0099 #CC0066 #CC0033 #CC0000
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#9999FF #9999CC #999999 #999966 #999933 #999900
#9966FF #9966CC #996699 #996666 #996633 #996600
#9933FF #9933CC #993399 #993366 #993333 #993300
#9900FF #9900CC #990099 #990066 #990033 #990000
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#6699FF #6699CC #669999 #669966 #669933 #669900
#6666FF #6666CC #666699 #666666 #666633 #666600
#6633FF #6633CC #663399 #663366 #663333 #663300
#6600FF #6600CC #660099 #660066 #660033 #660000
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#3399FF #3399CC #339999 #339966 #339933 #339900
#3366FF #3366CC #336699 #336666 #336633 #336600
#3333FF #3333CC #333399 #333366 #333333 #333300
#3300FF #3300CC #330099 #330066 #330033 #330000
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#00CCFF #00CCCC #00CC99 #00CC66 #00CC33 #00CC00
#0099FF #0099CC #009999 #009966 #009933 #009900
#0066FF #0066CC #006699 #006666 #006633 #006600
#0033FF #0033CC #003399 #003366 #003333 #003300
#0000FF #0000CC #000099 #000066 #000033 #000000
#465584 #EEF2F7 #3A4F6C #00D #434951 #555
#777 #DFE6EF #345487 #F5F9FD #3860BB #BCD0ED
#C2CFDF #F0F5FA #D1DCEB #003 #900 #CCE9FD
#E4EAF2 #4C77B6 #DFE6EF #EEF2F7 #FAFCFE #F90
ตัวอย่าง โค้ดคำสั่งตัวอักษร ความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่หัด เขียนเว็บ ตกแต่งเว็บ มีรูปแบบโค้ดง่ายๆดังนี้
สีตัวอักษร ใช้คำสั่ง <font color="โค้ดสี">...</font>
สีพื้นหลังตัวอักษร ใช้คำสั่ง <font style=background:โค้ดสี>...</font>
ตัวอักษรกระพริบ ใช้คำสั่ง <BLINK>...</BLINK>
ตัวหนา ใช้คำสั่ง <B>...</B>
ตัวเอน ใช้คำสั่ง <I>...</I>
ตัวขีดฆ่า ใช้คำสั่ง <S>...</S>
ตัวอักษรยกขึ้น ใช้คำสั่ง <SUP>...</SUP>
ตัวอักษรห้อยลง ใช้คำสั่ง <SUB>...</SUB>
ตัวอักษรพิมพ์ดีด ใช้คำสั่ง <TT>...</TT>
ขีดเส้นใต้ข้อความ ใช้คำสั่ง <U>...</U>

ตัวอย่างโค้ด

<html>
<head><title>โค้ดคำสั่งตัวอักษร</title></head>
<body>
แสดงตัวอย่างโค้ด<br><br>
<font color="#FF8C00">สีตัวอักษร</font><br>
<font style=background:#32CD32>สีพื้นหลังตัวอักษร</font><br>
<BLINK>ตัวอักษรกระพริบ </BLINK><br>
<b>ตัวหนา</b><br>
<i>ตัวเอน</i><br>
<s>ตัวขีดฆ่า</s><br>
ตัวอักษร<sup>ยกขึ้น</sup><br>
ตัวอักษร<sub>ห้อยลง</sub><br>
<tt>ตัวอักษรพิมพ์ดีด</tt><br>
<u>ขีดเส้นใต้ข้อความ</u><br>
</body>
</html>

ตัวอย่างที่ได้

การเลือกสีให้เหมาะสมกับเว็บไซต์
 สีฟ้า  เป็นสีของท้องฟ้าจึงมักช่วยให้ผู้เข้าชมรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายใจ  สีฟ้านั้นเป็นสีที่ดูแล้วสบายตา สบายใจ ทำให้เกิดความรู้สึกสงบ สามารถลดความกดดัน และช่วยทำให้มีสมาธิดีขึ้น
สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกถึง มั่งคง หนักแน่น สงบและปลอดภัย นอกจากนี้แล้วยังให้ ความรู้สึกหรูหรา มีระดับ มีค่าสูงขึ้น

สีเขียว
เป็นสีของต้นไม้ใบไม้ ทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกสดชื่นเย็นสบายตา เเละทำให้เกิดความเป็นธรรมชาติและการพักผ่อนหย่อนใจ  ผ่อนคลายความตึงเครียดได้ สีเขียวนั้นนับว่าเป็นสีที่ทำให้เกิดความสบายตามากที่สุดสีหนึ่งทีเดียวครับ

สีเเดง
ให้ความรู้สึกร้อนเเรง ความรุนแรงความมีพลังและความตื่นเต้นสนุกสนาน ช่วยกระตุ้นสมองได้ดี  ทำให้เกิดความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

สีเหลือง
ทำให้เกิดอารมณ์สดใสเเละดึงดูดสายตา ให้ความรู้สึกที่แจ่มใส ความสดใส ความร่าเริงสบายตาสบายใจ ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น

สีส้ม
ทำให้ความรู้สึกอบอุ่นดี กระตือรือร้น ทำให้ดูทันสมัย แปลกใหม่

สีเทา
สีเทานั้นให้ความรู้สึกสุภาพสุขุม สงบ เเละมั่นคงถาวร  นอกจากนั้น ยังให้ความรู้สึกหม่อนหมอง และโศกเศร้าอีกต่างหาก

สีขาว
ให้ความรู้สึกที่เรียบง่าย ความสะอาดสะอ้าน โล่งสบายและบริสุทธิ์ ให้ความรู้สึกรื่นเริง เมื่อมองดูสบายตา สบายใจ ไม่แสบตา

สีม่วง
ให้ความรู้สึกว่ามีเสน่ห์ที่ทำให้หลงไหล ทำให้น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น

สีนั้นมีผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่เข้ามาเข้าชมเว็บไซต์เรา ฉะนั้น เราจึงควรเลือกสีให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ของเรา